.: اس ام اس های بسیار فلسفی :.

ورود به آرشیو اس ام اس های فلسفی
خیلی سخت است

هنگامی که مردم فقط وقتی دوستت دارند

که شخص دیگری باشی
.
.
.
انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

انسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند
.
.
.
تنها چیزی که به جلو حرکت می‌کند زمان است

و مردمی که آویزان عقربه‌های ساعت شده‌اند
.
.
.
آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار

که بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

فیثاغورث