اس ام اس حکیمانه و با معنی :.

ورود به آرشیو اس ام اس های فلسفینتیجه زندگی ، چیزهایی نیست که جمع میکنیم بلکه

قلبهایی است که جذب میکنیم
.
.
.
فهمیده ام که

آدمی در مقابل علاقه ای که در دیگران نسبت به خود ایجاد می کند، مسئول است
.
.
.
دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم,کم رنگ است ولی دورنگ نیست
.
.
.
داور قلبم سوت نداره راحت باش ، خطا کن !!
.
.
.
یادمان باشد که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود"
کمی کمی کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم"
قدری احساسات پشت "به من چه اصلا"
مقداری خرد پشت "چه میدونم"
واندکی درد پشت "اشکالی نداره" وجود دارد