درشورای هماهنگی مدیریت بحران استان الویتهای رفع بحران وکمک به ترمیم زیرساختها موردبررسی قرارگرفت