سوخت مصرفی نیروگاه برق زاهدان از سوخت فسیلی به سوخت گازی تغییر کرد.