این روزها طرح ناتمام ساماندهی امامزاده حسین (ع) موجب نارضایتی اهالی سلامگاه شده است