مسجد سنگی یکی از مساجد قدیمی شهر تهران که این با همدلی و همراهی همه اهالی محله اداره می شود.