کارگاه های عمومی مشاوره روانشناسی با حضور کارشناسان علوم تربیتی، سلامت روانی وبهداشت در فرهنگسراهای شهر کهریزک برگزار می شود.