مرحله استانی آزمون طرح «حفظ نور» ویژه دانش آموزان و فرهنگیان استان مرکزی اوایل مرداد برگزار می شود .