نخستین بار 24 قطعه خوتکا به تالاب های استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت کردند.