بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی، قدمت این سکه‌ها 600 سال و مربوط به دوره ایلخانی است