هاشم بیگ زاده با عقد قرارداد ١ ساله به تیم نفت تهران پیوست.