سرنوشت ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید در دادگاه امروز تعیین می شود.