یک دزد سابقه دار که از مسافران قطارها سرقت می کرد، در ایستگاه راه آهن شاهرود دستگیر شد.