به همت مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان ری جمع خوانی و معرفی کتاب پایی که جا ماند برگزار شد