همدان یکی از استان های مطرح کشور در زمینه داشتن ذخایر معدنی است که برای توسعه نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارد .