کادر فنی تیم‌های نوجوانان، جوانان و امید پسران برای حضور در مسابقات جهانی اسپانیا معرفی شدند.