باران شدید و بروز سیلاب سبب بسته شدن جاده آزادشهر گلستان به شاهرود استان سمنان شد.