ارتش و کمیته های مردمی یمن مرکز دیدبانی نهوقه و پایگاه المخروق در نجران و منطقه الربوعه گلوله باران کردند.