کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (ایپک) از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به خاطر تصویب قانون تیلور فورس علیه تشکیلات خود گردان فلسطین قدردانی کرد.