معاون عمرانی و توسعه شهر و روستایی وزیر کشور گفت: قوانین شهرداری ها مربوط به چندین دهه گذشته است و باید اصلاح شود.