مهدی رجب زاده با شلیک ویرانگر خود به عنوان مسن ترین گلزن هفته سوم شناخته شد.