میانگین سرعت اینترنت کشور ایران از میانگین سرعت اینترنت در قطب جنوب هم کمتر است.