بخشی از تمرینات نیروهای ویژه روسی مربوط به تکنیک‌های رزمی می‌باشد.