وزیر کشور در خصوص حواشی غیرقانونی و دشمن شادکن تظاهرات شکوهمند روز قدس به معاون امنیتی و انتظامی خود نامه نوشت.