دو واگن 3 و 4 قطار مسافر بری اهواز – مشهد از ریل خارج شد .