قایقرانان زنجانی در اردوهای تیم ملی کانوپولو به آب زدند.