کمیته امداد فسا در ایجاد اشتغال، رتبه نخست فارس را کسب کرد.