استاندار کرمانشاه گفت: دستگاه‌ها و ادارات مختلف نباید با اشکال تراشی‌ در فرایند کسب مجوز‌ها به گونه‌ای برخورد کنند که سدی سکندر در مقابل کارآفرینان باشند