تنها بوستان تفریحی شهر شیرین سو وسایل مناسبی برای بازی کودکان و نوجوانان ندارد.