نقص فنی در متروی پاریس علاوه بر انتقاد دولتمردان فرانسوی، هزینه ای سنگین چند میلیون یورویی برای شرکت ملی راه آهن فرانسه در پی داشت.