حزب الله و مدیر امنیت عمومی لبنان با آزادسازی فردی که متهم به سر بریدن نظامیان لبنانی است قاطعانه مخالفت کرده اند.