معاون سیاسی امنیتی استاندار بر استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد