سلامت دستگاه قضایی ضامن سلامت جامعه، آحاد مردم و دستگاه های اجرایی است