اخیرا درختکاری در حریم تخت جمشید باعث نگرانی باستان شناسان شده است.