نخست وزیر فرانسه پس از مشورت با رئیس جمهور اعضای کابینه جدید را معرفی کرد.