وکیل مدافع علی مطهری گفت: کیفر خواست آمران حمله به علی مطهری در شیراز صادر شد.